บริษัท ฟิวเจอร์ ดีไซน์(ประเทศไทย) จำกัด   เป็นผู้ ดำเนินการทางด้านการติดตั้ง,ออกแบบ,ซ่อมแซม,ปรับปรุงและรื้อย้ายเฟอร์นิเจอร์ห้องแล็ป
(LABORATORY  FURNITURE  ) ทั้งด้าน THE FITTING AND INSTALLATION OF LABORATORY FURNITURE, FUME HOODS, FUME SCRUBBERS, EYE SHOWERS,   MERGENCY SHOWERS, AND CHEMICAL RESISTANT PIPELINE.   
บริษัทยินดีให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีด้านการออกแบบ  การบริการตลอดจนการกำจัดของเสีย 
เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติการในห้องแล็ป   และไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย บริษัทฯ
ยัง ได้รับความไว้วางใจทั้งในหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนในฐานะผู้ชำนาญงานออกแบบผลิตและติดตั้งครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ระบบ  KNOCK DOWN  และ  BUILT–IN  ได้มาตรฐานสากล และพร้อมบริการติดตั้งตู้ดูดควัน  (FUME HOOD),  ชุดกำจัดไอกรด    (FUME SCRUBBERS) ระบบน้ำดี น้ำเสีย ,WORK TOP ที่สามารถทนกรด–ด่าง, สารเคมี หรือความร้อนด้วยวัสดุ  CERAMIC, EPOXY RESIN, PHENOLIC RESIN,POLYPROPYLENE หรือ COMPACT LAMINATE, ต่างๆ
ตามความเหมาะสมของงาน, ระบบท่อแก๊ส  (LPG,AIR ,VAC,NITROGEN, OXYGEN )         
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE